Diocese of Lucena
 
 
Daily Bible
 
 
     
Read More
 
Most Read
Tuesday of Fifth Week of Easter (White) -- 09 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 14, 19-28 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, may mga Judiong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay... READ MORE
Monday of the Fifth Week of Easter (White) -- 08 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 14, 5-18 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hentil at ang mga Judio, kasama ng kanilang mga pinuno, laban sa mga apostol... READ MORE
Fifth Sunday of Easter (White) -- 07 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 6, 1-7 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng mga Apostol Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nil... READ MORE
Wednesday of the Third Week of Easter (White) -- 26 April 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 8, 1b-8 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Nagsimula nang araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa Simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat... READ MORE
Feast of Saint Mark, evangelist (Red) -- 25 April 2023
 
UNANG PAGBASA 1 Pedro 5, 5b-14 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa’t-isa, ayon sa nasusulat. “Kinamumuhian ng Diyos... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 11 to 15 of total 596.
 
St. Martin de Porres, Religious (Optional Memorial) -- 03 November 2020
 
First Reading PHILIPPIANS 2:5-11 5Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, 6who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, 7b... READ MORE
Weekday, Tuesday -- 09 February 2021
 
First Reading GENESIS 1:20--2:4 1 20And God said, "Let the waters bring forth swarms of living creatures, and let birds fly above the earth across the firmament of the heavens." 21So God created the... READ MORE
Fourth Sunday in Ordinary Time (Green) -- 29 January 2023
 
UNANG PAGBASA Sofonias 2, 3; 3, 12-13 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Sofonias Hanapin ninyo ang Poon, kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan; hanapin ninyo ang katwiran... READ MORE
Tuesday of the Fifth Week of Lent (Violet) -- 28 March 2023
 
UNANG PAGBASA Bilang 21, 4-9 Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang Noong mga araw na iyon, mula sa Bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong Dagat ng mga Tambo upang lihisan ang Edom.... READ MORE
Wednesday of the Fifth Week of Lent (Violet) -- 29 March 2023
 
UNANG PAGBASA Daniel 3, 14-20. 91-92. 95 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodnosor: “Sadrac, Mesac, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasa... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 11 to 15 of total 598.
     
 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN