Diocese of Lucena
 
 
Daily Bible
 
 
     
Read More
 
Most Read
Solemnity of the Ascension of the Lord (White) Catholic Communication’s Sunday -- 21 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 1, 1-11 Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol Mahal na Teofilo: Isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Hesus buhat sa pasimula hanggan... READ MORE
Saturday of the Sixth Week of Easter (White) or Optional Memorial of St. Bernardine of Siena, Priest (White) -- 20 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 18, 23-28 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Matapos tumigil sa Antioquia nang kaunting panahon, si Pablo’y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain n... READ MORE
Friday of the Sixth Week of Easter (White) -- 19 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 18, 9-18 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, “Huwag kang matakot! Ipagpatuloy mo ang iyon... READ MORE
Thursday of the Sixth Week of Easter (White) or Optional Memorial of St. John I, Pope and Martyr (Red) -- 18 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 18, 1-8 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Judiong tag... READ MORE
Wednesday of the Sixth Week of Easter (White) -- 17 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 17, 15. 22 – 18, 1 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik ... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 596.
 
Tuesday of the Fifth Week in Ordinary Time (Green) -- 07 February 2023
 
UNANG PAGBASA Genesis 1, 20 – 2, 4a Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng ... READ MORE
Fourth Sunday of Advent -- 20 December 2020
 
First Reading 2 SAMUEL 7:1-5, 8-12, 14, 16 1Now when the king dwelt in his house, and the LORD had given him rest from all his enemies round about, 2the king said to Nathan the prophet, "See now, ... READ MORE
First Sunday of Lent (Violet) -- 26 February 2023
 
UNANG PAGBASA Genesis 2, 7-9; 3, 1-7 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang hal... READ MORE
Votive Mass of the Sacred Heart -- 06 November 2020
 
First Reading PHILIPPIANS 3:17--4:1 3 17Brethren, join in imitating me, and mark those who so live as you have an example in us. 18For many, of whom I have often told you and now tell you even wit... READ MORE
Lenten Weekday -- 22 March 2021
 
First Reading DANIEL 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 1In Babylon there lived a man named Joakim, 2who married a very beautiful and God-fearing woman, Susanna, the daughter of Hilkiah; 3her pious parents... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 598.
     
 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN