Diocese of Lucena
 
 
Daily Reflections ♥ Araw-araw na Pagninilay
 
Thought for the Day
 
Mga Pagninilay Ngayon
 
 
Share the Thought by Msgr. Andro 07 June 2023 -- Mabuti na lamang at may langit. Mabuti na lamang at may Muling Pagkabuhay. Ang mga ito ay hindi tinatanggap at hindi pinaniniwalaan ng mga Saduseo. Tayo, sa kabilang dako, at lubos na naniniwala. Ang kalangitan at muling pagkabuhay ang lakas at pag-a... READ MORE
 
 
 
 
Sa Isang Salita: 'Eternal' ni Msgr. Noel 07 June 2023 -- Sa mga taong hindi naniniwalang may langit, tulad ng mga Saduseo, iisa ang paliwanag ni Hesus: saklaw ng paglingap ng Diyos kahit na ang mga naunang yumao sa atin. Ang Kanyang pag-ibig ay lampas sa hangganan ng kamatayan. Sa Kanyang pag-ibig ay wal... READ MORE
 

Read More
 
Nakaraang Pagninilay
Share the Thought by Msgr. Andro -- 06 June 2023
 
Ano ba ang katarungan? Sa Ingles, "justice is giving a person what is due to him." Si Jesus ay nagpakita ng halimbawa nito sa ebanghelyo. Aniya, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa ... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 05 June 2023
 
Ang inggit ay nakamamatay. Ang inggit ay nagbubunga ng kamatayan. Inggit ang nag-udyok sa mga kasama upang paslangin ang anak ng may-ari ng ubasan. Ito, anila, ang tagapagmana. Pinatay nila ang anak p... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Tayo' ni Msgr. Noel -- 04 June 2023
 
Kailan nga ba nagiging "tayo" ang "ikaw" at "ako"? Kailan ang dalawang puso nagiging isa? Paano nagiging magkasama ang dating makaiba? Ang sagot: sa pag-ibig. Love unites because it overcomes diffe... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 04 June 2023
 
Tanyag si San Agustin sa tinatawag na "Psychological Trinitarian Exposition." Para sa kanya, ang Ama ay "Lover," ang Anak ay "Beloved" at ang Espiritu Santo ay "Love." Tunay na pag- ibig ang buklod ng... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 03 June 2023
 
May kasabihan sa wikang Ingles, "You asked the wrong person." Hindi mali 'yong tao kundi hindi bagay sa kanya ang 'yong tanong. Ang totoo'y tanong mo ang siyang mali. Ganyan ang pangyayari sa ebanghe... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 1151.
 
Sa Isang Salita: 'Tatak' ni Msgr. Noel -- 06 June 2023
 
Tinatatakan ang hayop para malaman kung sino ang may-ari. Tinatatakan ang sulat para malaman kung sino ang may akda (author, authority). Tinatatakan ang 'branded shirts' para malaman kung saan ito na... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Napapanahon' ni Msgr. Noel -- 02 June 2023
 
Kalimitan ang mga 'fruit-bearing tree' ay may nakatakdang panahon ng pamumunga. Pero sa ebanghelyo, hinanapan ni Hesus ng bunga ang puno ng igos kahit wala sa panahon. Ito'y isang propetikong pah... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Sugatan' ni Msgr. Noel -- 01 June 2023
 
Walang taong hindi nakararanas ng sakit at hirap. Iba't ibang pagsubok, problema, o karamdaman ang ating pinagdaraanan. May karanasang nag-iiwan ng malalim na sugat sa ating pagkatao. Subalit ito... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Pagdamay' ni Msgr. Noel -- 31 May 2023
 
“Our modern world has a particular form of folly. We have microscopes to see things very small and telescopes to see distant objects, but often we do not see what is closest to us.” Hindi totoong k... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Pagdamay' ni Msgr. Noel -- 31 May 2023
 
“Our modern world has a particular form of folly. We have microscopes to see things very small and telescopes to see distant objects, but often we do not see what is closest to us.” Hindi totoong k... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 1075.
     
 
     
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN