Sa Isang Salita: 'Bakod' ni Msgr. Noel
03 October 2022
 
Seguridad ng ating tahanan at pag-aari ang layunin ng pagtatayo natin ng bakod. Ligtas at malayo nga naman sa panganib sa loob ng ating mga bakuran.

Subalit kung minsan, ang bakod ay nagmimistulang kulungan na humahadlang sa atin para puntahan ang kapwa. Ang bakuran ay sagisag ng ating 'comfort zone' na kung minsan ay ayaw na nating lisanin para magmalasakit sa iba. Sa ibang mayayamang 'villages,' sinasadyang magtayo ng bakod upang ihiwalay ang mga taong itinuturing na banta sa seguridad o mga dayuhan at taong hindi nila 'kauri.'

Sa talinghaga ng Mabuting Samaritano, hinihimok tayo ni Hesus na sirain ang bakod ng pagkakabahagi. Walang anumang pagkakahati - dahil sa lahi, kulay o relihiyon - ang dapat na maging hadlang para dumamay sa nangangailangan. Pinatotohanan ng Mabuting Samaritano na "ang pag-ibig ay walang kinikilalang hangganan."

Ani Gustavo Gutierrez, ang taong pinaslang at iniwang halos patay na sa tabing daan ay sagisag ng mga dukha sa ating panahon. Dahil sa kasalanan panlipunan, patuloy silang ninanakawan ng kanilang bahagi sa yaman ng daigdig, niyuyurakan ang karapatan, at ngayon ay patuloy na nakakaligtaan ng lipunan.

Ang talinghaga ay paanyayang lumabas tayo sa bakuran ng pagkamakasarili upang tumungo sa mga pook na nangangailangan ng paglingap at paghilom.

*Lunes sa Ikadalawampu't Pitong Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN