Sa Isang Salita: 'Lakas' ni Msgr. Noel
23 November 2022
 
Ang taong nakasandig sa Diyos ay hindi kayang igupo ng anumang pagsubok. Kung tayo'y may pananalig, higit tayong magiging matatag sa sandali ng paghihirap. "What does not kill you will make you stronger."

Hindi maaaring iwasan o takasan ng mga Kristiyano ang paghihirap. Bunga ito ng ating pagtahak sa daan ng katwiran. Ani Hesus: “Darakpin kayo’t uusigin. Kayo’y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo." Lahat ng nagtataglay ng kanyang pangalan ay dapat manindigan at sumaksi sa mga pagpapahalaga ng ebanghelyo.

Sa mga sandaling tayo ay inuusig dahil sa ating paninindigan, makakaasa tayo sa tulong ng Espiritu Santo. Siya ang ating lakas.

*Miyerkules sa Ikatatlumpu't apat na Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN