Sa Isang Salita: 'Paningin' ni Msgr. Noel
19 March 2023
 
Hindi kailangan ang mata upang makita ang tunay na mahalaga. Kung minsan pa nga, ang mga may kumpletong paningin ang hindi makakita sa katwiran at katotohanan.

"Blindness is an unfortunate handicap but true vision does not require the eyes." (Helen Keller)

Ipinamalas ito ng bulag na pinagaling ni Hesus. Matagal siyang namuhay sa dilim, sa wakas ay natagpuan niya ang Liwanag. Jesus gave him not only the gift of 'sight' but the gift of 'insight.' Nanalig siya kay Hesus.

Ang mundo ay puno ng ilusyon. Dinadaya ang nito ang ating paningin upang hanapin sa mga bagay na pansamantala ang huwad na ligaya. Sa tubig ng binyag, hinuhugasan ang ating paningin upang makita ang tunay na mahalaga sa buhay na ito.

Kahit madami ang nabubulag sa pera at materyal na bagay, nawa'y manatiling matalas ang ating paningin sa mga bagay na marapat at banal. Gamitin natin ang mga mata ng pusong may pananalig. "Our heart does not lose sight of what our eyes cannot see."

Pagsumakitan nating makita si Hesus sa harap ng ligalig at kaguluhan ng daigdig. May kakayahang makakita ang pusong may tapat na pananampalataya.

*Ikaapat na Linggo ng Kuwaresma A

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN