Diocese of Lucena
 
 
Panalangin Para sa Sinodo ng Diyosesis ng Lucena
Ama namin sa langit, sa ngalan ni Hesus na Iyong Anak at aming Panginoon, buong kababang loob na hinihingi naming sa Iyo na ipadala Mo sa amin ang Espiritu Santo. Kailangan naming ang Espiritong nagbibigay, nagbubuklod at nagpapabanal sa aming mga paghahanda at pagdaraos ng Sinodong Pang diyosesis. Kailangan naming ang Kanyang inspirasyon sa mga masusing pag-aaral n gaming mga lupong pang-diyosesis at pamparokya para sa Sinodo, at sa katapus-tapusan, ay sa aming mga pagtitipong pagsinodo.

Amang mapagmahal, nababasa Mo ang aming mga pagiisip at puso. Nalalaman Mong ginagawa naming ang Sinodong ito upang papanibaguhin ang aming sarili bilang isang sambayanan na Diyosesis ayon sa inspirasyong walang humpay Mong ipinagkakaloob sa Simbahan. Buong kababaang-loob at ang Espiritu Santo. Sa Kanyang pamamatnubay at tulong nakatitiyak kaming ang aming isasakatuparan ay ang lalong dakilang ikaluluwalhati Mo, at ditto umaasa kaming makakasama Mo pagdating ng araw. Umaasa kaming makakamtan ito sa pamamagitan ng Iyong Anak at aming Panginoong si Hesukristo. Amen!

Panalanging katha ni Obispo Jose T. Sanchez, D.D.,
Obispo ng Lucena.
 
 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN