Diocese of Lucena
 
 
Daily Bible
 
 
Readings for the Day
 
 
Fifth Sunday of Lent (Violet) 26 March 2023 -- UNANG PAGBASA Ezekiel 37, 12-14 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos: “Magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko: Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo’y mabuhay, at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayun, malal... READ MORE
 
 
     
Read More
 
Most Read
Fifth Sunday of Lent (Violet) -- 26 March 2023
 
UNANG PAGBASA Ezekiel 37, 12-14 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos: “Magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko: Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libing... READ MORE
Solemnity of the Annunciation of the Lord (White) -- 25 March 2023
 
UNANG PAGBASA Isaias 7, 10-14; 8, 10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Acaz: “Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng ... READ MORE
Friday of the Fourth Week of Lent (Violet) -- 24 March 2023
 
UNANG PAGBASA Karunungan 2, 1a. 12-22 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Sinabi ng masasama: “Tambangan natin ang taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak; ipinamumukha nila sa... READ MORE
Thursday of the Fourth Week of Lent (Violet) -- 23 March 2023
 
UNANG PAGBASA Exodo 32, 7-14 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, “Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Egipto, naroon at na... READ MORE
Wednesday of the Fourth Week of Lent (Violet) -- 22 March 2023
 
UNANG PAGBASA Isaias 49, 8-15 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan: “Sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita, at tutugunin ang paghingi mo ng s... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 6 to 10 of total 566.
 
Saturday Memorial of the Blessed Virgin Mary -- 09 October 2021
 
First Reading JOEL 4:12-21 12Let the nations bestir themselves, and come up to the valley of Jehosh'aphat; for there I will sit to judge all the nations round about. 13Put in the sickle, for the har... READ MORE
St. Leonard of Port Maurice, OFM, Priest (Memorial) -- 26 November 2021
 
First Reading DANIEL 7:2-14 2In the vision I saw during the night, suddenly the four winds of heaven stirred up the great sea, 3from which emerged four immense beasts, each different from the others... READ MORE
Friday of the Third Week of Lent (Violet) -- 17 March 2023
 
UNANG PAGBASA Oseas 14, 2-10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Oseas Ito ang sabi ng Panginoon: “Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan... READ MORE
Saturday of the Third Week of Lent (Violet) -- 18 March 2023
 
UNANG PAGBASA Oseas 6, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Oseas Halikayo at tayo’y manumbalik sa Panginoon pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang g... READ MORE
Solemnity of Saint Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary (White) -- 20 March 2023
 
UNANG PAGBASA 2 Samuel 7, 4-5a. 12-14a. 16 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Natan, “Ganito ang sabihin mo kay David: ‘Pagkamatay mo, isa... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 568.
     
 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN