Diocese of Lucena
 
 
Daily Bible
 
 
Readings for the Day
 
 
Fifth Sunday of Lent (Violet) 26 March 2023 -- UNANG PAGBASA Ezekiel 37, 12-14 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos: “Magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko: Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo’y mabuhay, at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayun, malal... READ MORE
 
 
     
Read More
 
Most Read
Friday of the Fifth Week of Lent (Violet) -- 31 March 2023
 
UNANG PAGBASA Jeremias 20, 10-13 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong “Kilabot saanman.” Sinasabi nila, “Isuplong natin!... READ MORE
Thursday of the Fifth Week of Lent (Violet) -- 30 March 2023
 
UNANG PAGBASA Genesis 17, 3-9 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Noong mga araw na iyon, nagpatirapa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, “Ito ang ating tipan: Ikaw ay magiging ama ng maraming ... READ MORE
Wednesday of the Fifth Week of Lent (Violet) -- 29 March 2023
 
UNANG PAGBASA Daniel 3, 14-20. 91-92. 95 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodnosor: “Sadrac, Mesac, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasa... READ MORE
Tuesday of the Fifth Week of Lent (Violet) -- 28 March 2023
 
UNANG PAGBASA Bilang 21, 4-9 Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang Noong mga araw na iyon, mula sa Bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong Dagat ng mga Tambo upang lihisan ang Edom.... READ MORE
Monday of the Fifth Week of Lent (Violet) -- 27 March 2023
 
UNANG PAGBASA Daniel 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel May nakatira noon sa Babilonia na isang lalaking nagngangalang Joakim. Ang asawa niya ay isang babaing ... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 566.
 
Saturday of the Third Week of Lent (Violet) -- 18 March 2023
 
UNANG PAGBASA Oseas 6, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Oseas Halikayo at tayo’y manumbalik sa Panginoon pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang g... READ MORE
Solemnity of Saint Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary (White) -- 20 March 2023
 
UNANG PAGBASA 2 Samuel 7, 4-5a. 12-14a. 16 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Natan, “Ganito ang sabihin mo kay David: ‘Pagkamatay mo, isa... READ MORE
Tuesday of the Fourth Week of Lent (Violet) -- 21 March 2023
 
UNANG PAGBASA Ezekiel 47, 1-9. 12 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito’y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo’y paharap sa sil... READ MORE
Saturday Memorial of the Blessed Virgin Mary -- 09 October 2021
 
First Reading JOEL 4:12-21 12Let the nations bestir themselves, and come up to the valley of Jehosh'aphat; for there I will sit to judge all the nations round about. 13Put in the sickle, for the har... READ MORE
St. Leonard of Port Maurice, OFM, Priest (Memorial) -- 26 November 2021
 
First Reading DANIEL 7:2-14 2In the vision I saw during the night, suddenly the four winds of heaven stirred up the great sea, 3from which emerged four immense beasts, each different from the others... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 568.
     
 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN