Diocese of Lucena
 
 
Daily Reflections ♥ Araw-araw na Pagninilay
 
Thought for the Day
 
Mga Pagninilay Ngayon
 
 
Share the Thought by Msgr. Andro 26 March 2023 -- "Bubuhayin kita. At bubuhayin kita..." Ito ang sabi ng isang awiting puno ng pag-asa. Ito rin ang pinatunayan ni Jesus sa ebanghelyo. Binuhay niya ang kaibigan niyang si Lazaro. Ito ay pahiwatig na ng kanyang Muling Pagkabuhay at tagumpay laban sa ka... READ MORE
 
 
 
 
Sa Isang Salita: 'Pag-asa' ni Msgr. Noel 26 March 2023 -- Sa sinaunang paniniwala ng mga Judio, ang espiritu ng isang yumao ay nanatiling umaaligid sa puntod nito sa loob ng tatlong araw. Subalit nililisan na nito ang lugar na pinaglibingan pagsapit ng ikaapat na araw kaya nagsisimula nang mabulok ang kata... READ MORE
 

Read More
 
Nakaraang Pagninilay
Share the Thought by Msgr. Andro -- 20 March 2023
 
Napahiya ngunit hindi nanghiya. Ganoon kabuti si San Jose. Isang kahihiyan na hindi pa sila nagsasama ni Maria ay nagdalang-tao na ito. Gayunman ay naging mahinahon siya at nagpasyang hiwalayan si Ma... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 19 March 2023
 
Alin ang bulag? Mata o pananampalataya? Sa salaysay ng ebanghelyo ay kabulagang pisikal ang taglay ng bulag. Bumalik ang kanyang paningin at nakakita na ang kanyang mga mata. Higit pa rito ay ang naka... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 18 March 2023
 
Nagbubuhat ng sariling upuan -- Ganyan ang tawag natin sa mga taong pumupuri sa sarili. Ang Pariseo sa ebanghelyo ay gumawa ng litaniya ng kanyang kabutihan, bagay na hindi kinalugdan ng Panginoon. An... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 17 March 2023
 
Pwede bang yumakap na bisig lamang ang gamit at hindi kasama ang puso? Pwede! Pero walang dating 'yon. Kahit pa higpitan mo ang yakap ay hindi pa rin ramdam. Iba kapag may pusong tumitibok sa pag-ibig... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 16 March 2023
 
Alam ni Jesus ang lahat. Walang nalilihim sa kanya. Wika ng ebanghelista, "Batid ni Jesus ang kanilang iniisip." Alam niyang nais siyang subukan ng mga tao kung tunay siyang mula sa Diyos. Hindi maaar... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 6 to 10 of total 1082.
 
Sa Isang Salita: 'Puso' ni Msgr. Noel -- 25 March 2023
 
Kahanga-hanga ang debosyon ng isang matandang babae na araw-araw ay naglalakad nang isang oras mula sa kanilang nayon para dumalaw sa Santisimo Sakramento sa kanilang simbahan. Nang siya ay tanungin ... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Oras' ni Msgr. Noel -- 24 March 2023
 
May dalawang pagkaunawa ang tao tungkol sa oras. Sa mga relihiyong oriental, ang oras ay paikot-ikot lang. Kapag nakumpleto na ang isang siklo, babalik na ito sa pinagmulan. Dahil nauulit ang panah... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Patotoo' ni Msgr. Noel -- 23 March 2023
 
Ang mundo ay tulad sa isang hukuman. Dito ay patuloy na nagaganap ang paglilitis ng ating paninindigan para sa liwanag at katotohanan. Kailangan nating magpatotoo upang di magtagumpay ang dilim at k... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Ama' ni Msgr. Noel -- 22 March 2023
 
May mukha ba ang Diyos? Kung mayroon, ano kaya ang kanyang itsura? Ang sagot ay matatagpuan natin sa isa sa pangunahing mensahe ng ebanghelyo ni San Juan. Ang Diyos na di nakikita ay 'binigyang-m... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Bukal' ni Msgr. Noel -- 21 March 2023
 
Dapat matuon ang ating pansin sa tunay na esensya ng relihiyon at hindi lang sa mga palamuti nito. Ito ang magandang panuntunan ng pagsamba. Kung minsan, sa dami ng gimik, drama at seremonyas, na... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 1007.
     
 
     
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN