Diocese of Lucena
 
 
Daily Reflections ♥ Araw-araw na Pagninilay
 
Thought for the Day
 
Mga Pagninilay Ngayon
 
 
Share the Thought by Msgr. Andro 25 January 2022 -- Which comes first: believing or getting converted? In the normal course, faith comes before conversion. That was the experience of St. Paul. He first believed in Jesus of Nazareth [whom he persecuted] before he went through conversion. Faith is under... READ MORE
 
 
 
 
Sa Isang Salita: 'Ad Gentes' ni Msgr. Noel 25 January 2022 -- Sa dinami-dami ng istorya ng pagbabagong-buhay, tanging ang kay San Pablo lang ang maringal na ipinagdiriwang ng Simbahan. Bakit? Sapagkat kung hindi si Pablo nagpanibago kay Kristo sa daan tungo sa Damasco, ang relihiyong Kristiyanismo ay nanatili... READ MORE
 

Read More
 
Nakaraang Pagninilay
Share the Thought by Msgr. Andro -- 17 January 2022
 
The Synod on Synodality is something new. The long and wide consultation has never happened before. Pope Francis believes in the freshness of the "new wine in the new wineskins." The Church must be op... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 16 January 2022
 
Obedience is repaid with obedience. Joseph and Mary obeyed the law and went to Jerusalem for the feast of the Passover. After the "loss" and finding of the child Jesus, the latter is described by the ... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 15 January 2022
 
Pope Francis once said, "The Church is not a museum of saints but a hospital for sinners." We may consider it a sweeping statement but we have to face this simple truth. Jesus says, In today's gospel,... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 14 January 2022
 
Prayer requests form part of my daily FB monitoring. Each day, people ask me to intercede for the healing of the sick and other needs. Today's gospel shows the power of intercession. The four men had ... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 13 January 2022
 
Had the leper known the language of the millennials, he must have spoken to Jesus this way, "Panginoon, baka naman?" This humble appeal of a man suffering from a virulent skin disease touched Jesus wh... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 6 to 10 of total 672.
 
Share the Thought by Msgr. Andro -- 23 January 2022
 
Be a channel of hope. In today's gospel, Jesus gave hope to the people by quoting the words of the Prophet Isaiah. Those were written at the time when the Israelites, coming back from exile, dreamt of... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Salita' ni Msgr. Noel -- 23 January 2022
 
May kasabihan sa wikang Filipino, “Ang isda ay nahuhuli sa dila." Ang ibig ipakahulugan nito: ang salita ay ‘extension’ ng ating pagkatao. Kung ano ang lagi nating sinasambit ay salamin ng ating ug... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Pinili' ni Msgr. Noel -- 21 January 2022
 
Ang pagtatangi ng Diyos sa iilan ay hindi nangangahulugan ng paghihiwalay sa marami. Ang Kanyang pagpili ay paraan para magpala sa lahat. Sa kasaysayan ng pagliligtas, pinili ng Diyos ang bayang Isr... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Bato-Balani' ni Msgr. Noel -- 20 January 2022
 
Bakit kaakit-akit ang buhay ng isang taong banal? Sapagkat ang kanyang buhay ay salamin ng minimithi nating maganap sa ating sarili. Tinitingala ng lahat ang mga huwarang nais nilang pamarisan. S... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Moral' ni Msgr. Noel -- 19 January 2022
 
Walang dapat maging hadlang para ipagpaliban ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Ito ang pangunahing layunin ng batas. Ginawa ang batas para paglingkuran ang tao at iangat ang kanyang dangal. Sa eba... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 611.
     
 
     
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN